Bestaat de Duivel echt?

Melissa H., leerling 6 verzorging, BSO

De Duivel, ook wel Lucifer, Satan of nog anders genoemd, speelt geen onbelangrijke rol in het christendom, het is dus wel goed om te weten of hij nu wel of niet echt bestaat.picture-6

In tegenstelling tot wat beweerd wordt, moeten we Satan zeker niet enkel als symbool zien van het kwaad, maar is hij een bestaande entiteit. De Duivel bestaat en wil ons kwaad doen, dat heeft ook Paus Franciscus al meermaals gezegd. In een homilie op 30 oktober 2014 zei hij bijvoorbeeld nog:

” Deze generatie en vele anderen, geloven dat de duivel een mythe is, een figuur, een idee, het idee van het kwaad, maar de Duivel is echt en we moeten hem bestrijden”.

Ook toen hij nog kardinaal was in 2010 zei hij:

“Ik geloof dat de Duivel bestaat en zijn grootste overwinning in deze tijd is dat hij ons heeft doen geloven dat hij niet echt is.”

De paus is natuurlijk niet de enige die Satan als een werkelijkheid beschouwd, ook andere kerkgeleerden uit de gehele geschiedenis en niet te vergeten Christus zelf, spreken over de duivel als een realiteit. Het bestaan van de Duivel is dan ook een onderdeel van de katholieke leer.

Als de Duivel bestaat, waar komt hij dan vandaan en hoe ziet hij eruit? In de tekeningen die we van de duivel zien heeft hij vaak horens en bokkenpoten. Deze manier van afbeelden is afgeleid van Pan, een figuur uit de Griekse Mythologie. Hij was ondermeer de god van het woud en van de dierlijke instincten. In de bossen zou hij heel wat mensen en dieren angst hebben aangejaagd. Het woord pan-iek zou hierop bijvoorbeeld gebaseerd zijn. Dat de Duivel heel wat mensen, net zoals Pan angst inboezemt, zou een verklaring kunnen zijn dat hij met dezelfde kenmerken wordt afgebeeld, maar dat is slechts een van de vele verklaringen. Vaak zien we hem ook met een drietand en ook dit symbool is aan Griekse goden ontleend. Zowel Zeus, Poseidon, maar misschien belangrijker ook Hades, de god van de onderwereld (hel) werden met met dit attribuut afgebeeld. De duivel wordt trouwens ook nog op heel wat andere manieren afgebeeld, de ene al wat angstaanjagender dan de andere. Dat terwijl eigenlijk elke afbeelding van de duivel op voorhand al onjuist is omwille van het simpele feit dat hij geen lichaam en dus ook geen uiterlijk heeft.

In de schoolcatechismus, die vooral bij onze grootouders bekend zal zijn, kon je lezen dat de Duivel oorspronkelijk een engel was, meer bepaald de engel van het licht, “Lucifer” genaamd. Hij heeft dus niet echt een lichaam (ook nu niet), maar is net zoals de andere engelen een geest, zonder lichaam.

duivel

Natuurlijk is hij geen goede engel gebleven, hij kwam in opstand tegen God, samen met één derde van alle engelen. Deze werden demonen, slechte engelen met andere woorden. De reden van hun opstand is minder gekend, maar sommige theologen vermoeden dat de Duivel het niet kon verkroppen dat God de mens zou gaan scheppen en hen lief zou hebben, meer nog, dat Hij ook mens wilde worden in Christus om ons te redden. Dat zou dan met zich meebrengen dat de engelen voor de mens zouden moeten buigen. Omdat de Duivel de mens als minderwaardig beschouwde kon hij dit niet aanvaarden en kwam hij in opstand. Hij werd echter verslagen en uit de hemel verdreven. Of het daadwerkelijk zo is gelopen is een beetje gissen, maar wat wel vaststaat is dat de Duivel de mens haat. Hij is jaloers op de mens en wil ons kwaad doen, ook dat is in de catechismus te lezen.

43. Trachten de duivelen ons kwaad te doen?

Ja, de duivelen trachten ons kwaad te doen, uit haat tegen God en uit nijd tegen de mensen, vooral door ons tot zonde te bekoren; maar zij kunnen ons niet tot zonde brengen zonder onze vrije toestemming.

De duivel wil ons verleiden tot de zonde omdat hij het niet kan verdragen dat we gelukkig worden. Het liefst van al wil hij ons eeuwig zien lijden, afgeschermd van Gods liefde. Hij wil ons met andere woorden dus allemaal in de hel, volledig van Gods liefde afgekeerd. Al vanaf het begin van de schepping (denk aan het verhaal van Adam en Eva met Satan als de slang) wil hij ons door zijn verleidingen van God wegbrengen. Sluw als hij is doet hij dit natuurlijk vooral geleidelijk aan, zodat we er vrijwillig in trappen en ons meer en meer van God verwijderen. Volgens Franciscus werkt de Duivel in drie stappen. Eerst plant hij het kwaad in ons, het idee, een verleiding. Dan voedt hij het, laat het groeien en overgaan op anderen. Tot slot wordt het zo groot en is het kwaad zo verspreid over de samenleving dat we het gaan aanvaarden en rechtvaardigen.

Het moet niet verbazen dat de paus ons zo vaak wil duidelijk maken dat de Duivel wel degelijk bestaat. Als we ons bewust zijn van de Duivel, zullen we van nature ook meer op onze hoede zijn voor zijn verleidingen. We moeten ons altijd afvragen wat goed is en kwaad. God wil dat we allemaal gered worden, dat we de Weg van zijn liefde kennen. We moeten ons dus steeds de vraag stellen, wat is het wat God wil en dat doen we door naar het evangelie te kijken en naar de handelingen van Christus, niet door mee te lopen met wat de maatschappij op dat moment aanvaardbaar vindt.

Advertenties

Waarom verschijnt Maria vaker dan Jezus zelf?

Waarom verschijnt Maria vaker dan Jezus zelf?
Wendy, 5 verzorging, BSO

Lourdes, Fatima, Beauraing, Banneux, het zijn maar enkele van de vele plaatsen waar Maria is verschenen. Over heel de wereld en op verschillende momenten in de tijd is Maria wonderbaarlijk verschenen om mensen een boodschap van hoop of bekering te brengen. Ook niet-katholieken zullen er enkele voorbeelden van kunnen noemen. Met Christus-verschijningen is het dan weer helemaal anders. Daarvan hoor je eigenlijk maar heel zelden. Wanneer Hij dan verschijnt is het vaak in een droom in plaats van in werkelijkheid. Wendy vraagt zich terecht af hoe dat komt, want uiteindelijk is Christus toch veel belangrijker dan Maria.

Natuurlijk is het moeilijk om te zeggen waarom dit zo is. God doet soms dingen om redenen die voor ons niet altijd helemaal duidelijk zijn, maar wanneer we logisch nadenken kunnen we wel een aantal verklaringen vinden.

Om te beginnen vergissen we ons eigenlijk een beetje wanneer we denken dat Jezus maar weinig verschijnt, want we ontmoeten Hem telkens wanneer we naar de mis gaan. We geloven als katholieken dat Christus elke mis écht aanwezig is in de vorm van het brood en de wijn. Het brood en de wijn zijn dan écht het Lichaam en Bloed van Christus. Het gevaar bestaat dat mensen de aandacht hiervoor zouden verliezen, wanneer Christus vaker op een andere uiterlijke manier zou verschijnen zoals Maria dat doet.

Een andere reden kan zijn dat “Christus zien” eigenlijk een beloning is waarop we moeten wachten tot we in de hemel zijn. Daar zullen we volgens de Traditie van de Kerk, Jezus van aangezicht tot aangezicht zien, in Zijn menselijke vorm dus. Het is dus niet iets wat normaal gezien tijdens het leven van een mens gebeurt, maar pas na ons leven op aarde.

Bij Maria ligt dat helemaal anders. Maria wordt beschouwd als de hemelse moeder van alle gelovigen. Ze wordt in de Kerk ook wel onze Voorspreekster, Advocate of Middelares genoemd. Met andere woorden, iemand die het voor ons opneemt. Iemand die ons helpt om ons doel te bereiken, namelijk het eeuwige leven in de hemel bij God. Heel ons leven kunnen we zien als een trektocht naar dit doel. Om ons op deze tocht te troosten, te helpen of te waarschuwen als we verkeerd lopen, verschijnt Maria af en toe aan de mensheid. Net zoals een echte moeder is ze er om ons vooruit te helpen vanuit de liefde die ze voor ons heeft.

Maria verschijnt dus niet vaker aan ons dan Jezus, die we in elke mis kunnen ontmoeten. Wel verschijnt ze af en toe aan ons, niet omdat ze belangrijker zou zijn dan Jezus, maar net omdat Christus veel belangrijker is en omdat Maria ons wil helpen om dichter bij Hem te komen.

 

lourdesafb

 

 

Blijven we kinderen in de hemel als we vroeg doodgaan?

“Blijven we kinderen in de hemel als we vroeg doodgaan?”
een leerling, 6 organisatiehulp BSO
collega Dirk Raijmaekers, gemeentelijk instituut Brasschaat

Wanneer we naar de hemel gaan, zal dat in eerste instantie enkel geestelijk zijn. Ons lichaam zal ons pas vervoegen na het einde der tijden.  Dit is een belangrijk punt uit onze geloofsbelijdenis. Het is dus iets waar we zeker van kunnen zijn. Wat minder zeker is, is de leeftijd en het uiterlijk dat we zullen hebben in de hemel. Het is iets wat zelfs de heiligen in de hemel nog te wachten staat. Het is voor ons dus extra moeilijk om er iets over te zeggen.

Er wordt wel eens gezegd dat we engelen worden wanneer we sterven. Dat klopt echter niet. Engelen en mensen zijn twee verschillende levensvormen. Je wordt als mens geschapen of als engel. In tegenstelling tot wat je misschien geleerd hebt uit de films “City of Angels” of “Constanine”, is het niet mogelijk om van engel naar mens, of omgekeerd te gaan. De misvatting dat kinderen of baby’s engelen worden wanneer ze sterven is dus ook onjuist. Engel worden zou trouwens zeker geen promotie zijn, want in tegenstelling tot de mensen in de hemel, zijn engelen gemaakt om naast God ook mensen te dienen.  Als mens moeten we wel God dienen, maar worden wij op onze beurt door de engelen bediend.

Wat we wel weten over het verheerlijkte lichaam dat we zullen krijgen na het einde der tijden, werd door godsdienstwetenschappers en kerkvaders afgeleid uit de teksten over het verheerlijkte lichaam van Christus. Jezus is immers wel al verenigd met Zijn verheerlijkte lichaam en dit lichaam wordt in de evangelies beschreven. De heilige Augustinus kwam tot de conclusie dat Jezus herrees als jonge man en hij gaat er dus ook vanuit dat we rond deze leeftijd (30 à 33 jaar) zullen herrijzen, ook al hadden we deze leeftijd nog niet bereikt op aarde.

Thomas van Aquino, een van de grootste en belangrijkste theologen uit de geschiedenis,  kwam tot hetzelfde idee. Hij stelde dat als God ons lichaam teruggeeft,  het zeker een lichaam zou zijn zonder de tekortkomingen dat het heeft op aarde. Een lichaam dat dus langs de ene kant al volgroeid is en langs de andere kant nog geen ouderdomsverschijnselen vertoont.

Toch zal volgens de kerkvaders ons verheerlijkte lichaam er anders en perfecter uitzien dan het lichaam dat we nu hebben of ooit hebben gehad. Dat valt ook af te leiden uit het feit dat zowel de apostelen, Maria Magdalena en de Emmaüsgangers Jezus niet onmiddellijk herkennen als hij na Zijn dood aan hen verschijnt.  Blijkbaar was er dus toch nog wel een verschil tussen het lichaam van Christus op aarde en zijn verheerlijkte lichaam uit de hemel.

Tot slot kunnen we uit de Bijbelteksten ook nog afleiden dat Jezus de littekens die Hij opliep aan het kruis nog steeds heeft op zijn verheerlijkte lichaam. Volgens theologen zullen martelaars op dezelfde manier de wonden die ze voor hun geloof opliepen, behouden. De littekens worden dus niet als onvolmaaktheid beschouwd, maar als eerbewijs voor wat de martelaars voor hun geloof overhadden. Je kan het eigenlijk vergelijken met de “purple heart”-medaille die Amerikaanse soldaten krijgen wanneer ze in de strijd voor hun land gewond geraakt zijn.

We zullen dus naar alle waarschijnlijkheid een perfecte versie van ons lichaam krijgen, welk nog best te vergelijken valt met dat van een jong-volwassene, ook dus wanneer we als kind sterven.  Houd ook hier opnieuw in het achterhoofd dat het om een vergelijking gaat. Zoals ik bij de vorige vraag al verteld heb, blijft alles wat we zeggen over de hemel onvolmaakt, omdat het niet mogelijk is om met onze taal en verbeelding die op de wereld is gebaseerd, te praten over de hemel, die voor ons zo onbekend is.

imgres

Wie was de bomma van Jezus?

“Wie was de bomma van Jezus?”
een leerling, 4 voeding Verzorging BSO

Toen deze vraag gesteld werd in de klas, werd er wel wat gelachen. De vraag werd echter wel serieus gesteld, dus ze verdient ook een serieus antwoord. Jezus had dan wel geen aardse ‘biologische’ vader, maar een biologische moeder had Hij wel. Dit betekent dat Jezus dus ook een bomma of oma had.

Wie was dat dan? Wel in de Bijbel wordt nergens gesproken over de grootmoeder van Jezus, dus ook haar naam is er niet in terug te vinden. Gelukkig is er nog de Overlevering of Traditie. Hieronder verstaan we al de dingen die we wel over het leven van Christus en het geloof weten, maar niet in de Bijbel staan. Ze werden oorspronkelijk doorverteld en pas later opgeschreven. In verband met Jezus zijn oma, is onder andere het verhaal over de geboorte van Maria wel interessant. Dit werd pas ergens rond het jaar 200 opgeschreven.

In dit verhaal worden de ouders van Maria wel vermeld. Dit waren Joachim en Anna. Ze waren lang kinderloos geweest, maar kregen na een gunst van God, dan toch een klein meisje, Maria, als dochter. Op haar beurt kreeg Maria een zoon, Jezus. De bomma van Jezus is dus niemand minder dan de Heilige Anna!

Het heeft wel een tijdje geduurd voordat mensen in onze streken dit te weten kwamen. De teksten over de Heilige Anna waren vooral bekend in oosterse landen. Pas toen meer mensen uit onze streken op pelgrimstocht gingen naar Jeruzalem, kwamen ze in contact met de verering van de heilige Anna. Toen in de tiende eeuw, de eerste Anna-teksten vertaald werden naar het Latijn, begon St Anna wel gekend te worden in onze landen en werd ze zelfs heel populair. Dat verklaard trouwens waarom zoveel parochies en kerken naar deze heilige vernoemd werden. Vanaf 1481 werd de heilige Anna opgenomen in de heiligenkalender. Ze wordt gevierd op 26 juli en geldt onder andere als beschermheilige voor de gehuwden en onvruchtbare vrouwen.

Of Jezus de Heilige Anna nu ‘bomma’, ‘grootmoe’ of ‘oma’ noemde is een andere vraag. Het zal waarschijnlijk ook een mysterie blijven.

Afbeelding

Wat hebben de paasklokken met Pasen te maken?

“Wat hebben de paasklokken met Pasen te maken?”

Femke B. 5 verzorging BSO

Een goeie vraag en op het goede moment! De twee grootste kerkelijke feesten, Kerstmis en Pasen, gaan gepaard met heel veel feest, versiering en tradities. Soms kan je duidelijk zien dat deze tradities katholiek zijn van oorsprong. Een voorbeeld is de kerststal die we onder de kerstboom zetten. Bij andere gebruiken is het verband niet helemaal duidelijk: van waar komen de paasklokken, paaseitjes of de paasboom?

De meeste van deze tradities zijn nochtans sterk verbonden met het katholieke geloof. Dit geldt in het bijzonder voor de paasklokken. Zoals jullie waarschijnlijk wel weten wordt er aan kinderen verteld dat de paasklokken zorgen voor de levering van paaseieren. Het verhaal van de klokken gaat zo: op de avond van Witte Donderdag vertrekken de klokken in onze streken naar Rome, de hoofdplaats van onze Kerk (waarom dit zo is lees je hier). Daar vliegen ze naartoe om de paaseieren op te halen. De klokken worden tegen de vooravond van Pasen terug in België verwacht. Zo gauw ze terug zijn, kan het paasfeest beginnen.

Het is niet zo gek dat kinderen vroeger echt geloofden dat de klokken de kerken verlaten hadden tussen Witte Donderdag en Pasen. Gedurende de twee dagen ertussen, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag dus, worden de kerkklokken immers nergens geluid. Katholieken zijn dan eigenlijk in de rouw: ze herdenken op deze dagen dat Jezus aan het kruis is gestorven en daarna werd begraven. Niet alleen de stille klokken zijn uitzonderlijk in deze periode. Er zal ook nergens de Mis gevierd worden, er zijn geen huwelijken of doopsels en er is zo weinig mogelijk versiering in de kerk. Ook de kaarsen en de godslamp die in de kerk branden, worden gedoofd om de afwezigheid van Jezus te symboliseren.

Deze sfeer draait dan helemaal om met Pasen, de dag waarop Jezus verrezen is. Jezus leeft weer! Alle versiering wordt terug bovengehaald, de kaarsen gaan weer aan, de Mis wordt uitbundig gevierd,…  Ook de klokken zijn er opnieuw, mét…. paaseieren. Deze eieren staan symbool voor de verrijzenis van Jezus: in een ei zit nieuw leven,  net zoals Jezus opnieuw leeft. De paaseieren worden soms ter versiering in een paasboom gehangen. De boom wordt zo eveneens een teken van vernieuwd leven en feestelijkheid.

Dus als je dit jaar geniet van een lekker paaseitje aan de paselijke ontbijttafel, sta dan nog eens even stil bij de betekenis van dit alles.

easter-bells-france 2

Waar was Jozef toen Jezus stierf aan het kruis?

“Waar was Jozef toen Jezus stierf aan het kruis?”

Ikram 5 Organisatiehulp BSO

Een goede vraag! Waar was Jozef, “de pleegvader” of “voedstervader” van Jezus toen Hij stierf aan het kruis? In de Bijbel lezen we immers wel dat Maria (de moeder van Christus), Maria Magdalena en Maria (de vrouw van Kleopas) aanwezig waren aan het kruis. Ook Johannes was  aanwezig, als enige van de apostelen. In ieder geval is Jozef er blijkbaar niet.

Over het algemeen wordt aangenomen dat Jozef op dat moment al lang overleden was. We lezen immers enkel over Jozef in de Bijbel in de evangelies over de geboorte en jeugd van Jezus. Zo kunnen we lezen dat hij afstamt van Koning David. Onder zijn bescherming komt de zwangere Maria in Bethlehem terecht, waar ze in een stal bevalt van het kind Jezus.  Jozef zorgt er ook voor dat Jezus niet wordt vermoord door de soldaten van Herodes door met het gezin naar Egypte te vluchten. Hij neemt de beslissing om te vluchten na een droom te hebben ontvangen van een engel. De familie keert pas terug nadat Herodes gestorven is. Jozef wordt in de teksten een laatste keer vermeld in het verhaal over de Heilige familie die Jezus uit het oog verliest en Hem na enkele dagen terugvindt in de tempel van Jeruzalem.

Daarna is het niet alleen stil rond de jeugd van Jezus, maar verdwijnt ook Jozef uit de teksten. Op de bruiloft van Kana, het eerste verhaal in de Bijbel over Jezus als volwassene, lezen we wel dat Jezus op dit feest aanwezig is met Maria, maar Jozef wordt vanaf dan niet meer vermeld. Waarschijnlijk is Jozef dus overleden in de periode hiertussen. Daarbij was hij volgens de traditie omringd door zijn liefdevolle vrouw en Jezus. Omdat de Kerk het als een groot geluk beschouwt te kunnen sterven in hun nabije aanwezigheid, is Jozef dan ook de beschermheilige van de gelukzalige dood geworden.

Het is dan ook voor de Heilige Jozef dat sommige katholieken in het verleden zouden gebeden hebben wanneer ze een slechte paus hadden. Buiten bidden voor een (snelle) gelukzalige dood konden ze immers niet anders doen om van een slechte paus af te geraken. Gelukkig is de periode van slechte pausen al lang verleden tijd en hebben we dit soort gebed voor een paus niet meer nodig. Verder is Sint-Jozef ook de beschermheilige van de vaders, het gezin, houtbewerkers, België, de Kerk,… en het lijstje kan zo nog wel even doorgaan. Ondanks zijn schijnbaar kleine rol in de Bijbel is hij dus een heel grote heilige!

Tip: De eerste homilie (preek) van paus Franciscus handelde eveneens over Sint-Jozef en is zeker de moeite om te lezen! Je vindt de Nederlandse versie hier.

Afbeelding

Moeten jullie zich niet wassen voor jullie de Bijbel aanraken.

Moeten jullie zich niet wassen voor jullie de Bijbel aanraken.

Mourrad Zerrad 7 Organisatieassistentie BSO

Deze vraag werd me al eerder gesteld en dan steeds door moslimleerlingen. In de islam ben je verplicht om je te reinigen alvorens je de Koran leest. Het is een typisch voorbeeld van de reinigingswetten die in heel veel godsdiensten voorkomen.

Ook in de Bijbel vinden we heel veel reinigingsregels terug in het oude testament, zo was een reiniging nodig, alvorens je in de tempel kwam, alvorens te bidden, wanneer je ging eten… De meeste van deze uiterlijke reinigingswetten zijn echter verdwenen in de katholieke traditie. Dat komt omdat Jezus de nadruk heeft gelegd op innerlijke reiniging. Dat kan je lezen in het evangelie volgens Mattheus hoofdstuk 15 vers 18 tot 20

 [18] Wat uit de mond komt, komt uit het hart, en dat verontreinigt de mens. [19] Want uit het hart komen slechte gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster. [20] Dat zijn de dingen die de mens onrein maken; met ongewassen handen eten maakt de mens niet onrein.’

De gedachte is dus dat we vooral innerlijk rein moeten zijn, zonder zonde dus. Het is niet wat van buiten het lichaam komt dat onrein maakt, maar wat in ons hart en in onze gedachte leeft. Om deze reden is het voor elke katholiek verplicht om minstens 1 keer per jaar te biechten, want dan reinigen wij ons innerlijk van alle zonden (op voorwaarde dat je het op de juiste manier doet).

Natuurlijk is het niet de bedoeling dat je de Bijbel gaat lezen met je handen vol slijk. De Bijbel is het Woord van God en daarom behandelen we hem met het nodige respect. Maar in gewone omstandigheden is het dus niet nodig om je eerst (ritueel) te wassen voor je de Bijbel vastneemt of erin leest. In tegenstelling tot wat er bij moslims de regel is, mogen verder dus ook vrouwen die ongesteld zijn de Bijbel lezen.

Tot slot nog even dit: Hoewel de nadruk in het katholieke geloof ligt op innerlijke reiniging zijn er nog wel enkele vormen van uiterlijke reiniging. Zo hebben we bijvoorbeeld het doopsel, dat ook een uiterlijke vorm heeft. Verder zal je ook heel veel katholieken zien die bij het binnenkomen in de kerk hun vingertoppen in het wijwatervat dompelen en er een kruis mee maken. Ook tijdens de mis is er het moment waarop de priester zijn handen wast, alvorens hij de hostie en de wijn consacreert (veranderd in lichaam en bloed van Christus). Hij zegt dan : “Lava me, Domine, ab iniquitate mea, et a peccato meo munda me.” Wat betekent: “Heer, was mijn fouten weg en reinig mij van zonden.”

 

bijbel-rubriek

 

 

Waar zijn Adam en Eva begraven?

“Waar zijn Adam en Eva begraven?”

een leerling, 5 Verzorging, bso

Wow, dat is eigenlijk een vraag die ik niet zag aankomen. Maar toch een goeie. Waar Adam en Eva oorspronkelijk begraven zijn weten we niet, maar er zijn wel legendes die vertellen waar Adam zou zijn herbegraven. Over Eva weten we, voor zover ik kon terugvinden, echter helemaal niets.

Volgens sommige bronnen zou Adam begraven zijn op de berg Golgotha. Deze naam zegt je misschien wel iets, want het is namelijk net de zelfde plaats als waar Jezus is gekruisigd.  De oude priester en koning  van Jeruzalem, Melchizedek, zou na aanwijzingen van engelen, Adam uit zijn oorspronkelijke graf gehaald hebben en hem hebben begraven op de berg, vele honderden jaren voor de komst van Christus.

Of Adam nu echt begraven lag in of onder de berg Golgotha is natuurlijk moeilijk te bewijzen, de beenderen zijn immers al lang vergaan. Maar het heeft opnieuw vooral een symbolische waarde. Jezus is immers voor ons gestorven, om de erfzonde van Adam en Eva weg te wassen. Dit is de zonde waarbij Adam en Eva aten van de verboden vrucht. Door deze zonde werden de poorten van de hemel gesloten en zou de mens het lijden en de dood leren kennen. Omdat Jezus zich voor ons opofferde aan het kruis, is het voor ons echter opnieuw mogelijk om de hemel te bereiken.  Het is dus het bloed van Jezus dat onze zonden heeft weggewassen. Van dit offer en de verlossing kunnen we nu genieten door in Hem te geloven en ons te laten dopen.

Het bloed van Jezus, dat de vergiffenis van de zonde mogelijk maakte, liep op de dag van zijn kruisdood letterlijk uit de wonden van Christus, langs het kruis naar beneden en door scheuren in de grond waar het de schedel van Adam raakte. Zo heeft dit bloed de eerste zondaar, Adam, ook als eerste verlost. Het toont heel duidelijk het verband tussen de zonde van Adam die leidde tot de dood en het offer van Jezus aan het kruis, dat leidt tot het eeuwige leven in de hemel.Als je oude kruisbeelden bekijkt kan je soms nog een doodshoofd zien onderaan het kruis. Dit is dus de schedel van Adam die onder het kruis gelegen zou hebben.

Wanneer je ooit in Jeruzalem de Heilige Grafkerk zou bezoeken, waarin de resten van de berg Golgotha te bezichtigen zijn, kan je ook nog steeds in de kelders van de kerk, de Adams-kapel bezoeken, waar je het (nu lege) graf van Adam kan zien.

 

Afbeelding

Hoe oud was Jezus toen Hij stierf?

“Hoe oud was Jezus toen Hij stierf?”

leerling, 3 sociaal technische wetenschappen TSO

Vreemd genoeg staat dit eigenlijk nergens letterlijk  in de bijbel geschreven.  Helemaal zeker zijn we hier dus niet over. Natuurlijk zijn er wel al heel wat theologen (godsdienst-wetenschappers) met deze vraag bezig geweest. Zo hebben  katholieke theologen berekend dat Jezus waarschijnlijk 33 jaar oud was toen hij stierf .

Ze berekenden dit vooral door het bestuderen van bijbelteksten. Natuurlijk was dit niet zo eenvoudig en is het dus  ook niet eenvoudig om uit te leggen. Maar ik  beloof dat ik mijn best zal doen.

Het komt erop neer dat ze ontdekten dat Jezus waarschijnlijk 30 jaar oud was toen Hij zich door Johannes liet dopen. Daarmee begon Jezus’ priesterlijk leven. Jezus is immers onze hoogste priester in de hemel, dat kan je ondermeer lezen in de brief van Paulus aan de Hebreeën.  Naar de gewoonten van toen, moest je 30 jaar oud zijn om aan dit priesterlijk leven te beginnen. Daarnaast  weten we dat Jezus na zijn doopsel, 3 jaar lang zijn Woord verkondigde, waarna Hij stierf aan het kruis (en herrees). Als je dat optelt kom je dus bij 33 jaar.

Ook andere wetenschappers kwamen tot gelijkaardige conclusies. In de synoptische evangelies (die van Marcus, Mattheus en Lucas) kan je immers lezen dat wanneer Jezus gekruisigd was, het  drie uur donker werd en dit in het midden van de dag.  Wetenschappers die hierin duidelijk een eclips (zonsverduistering) herkenden, gingen opzoeken wanneer deze zou hebben plaatsgevonden. Een van de eerste wetenschappers die hieraan begon was niet de minste, namelijk Newton. (Je kent misschien wel uit de lessen fysica, hij ligt ondermeer aan de basis van de wetten van de zwaartekracht.) Hij kwam als kruisigingsdatum uit op 23 april in het jaar 34. Moderne sterrenkundigen herberekende deze gegevens nog eens in 1991 en vermoeden dat het eerder op 3 april 33 na Chr, zou hebben plaatsgevonden, wat later ook door andere wetenschappers werd bevestigd. Dat zou dus opnieuw betekenen dat Jezus 33 was, als we ervan uitgaan dat Hij in het jaar 1 geboren werd.

100% Zekerheid zullen we misschien nooit krijgen over de leeftijd van Jezus, maar dat neemt niet weg dat dit getal heel symbolisch is voor de Kerk. Zo hebben soutanes (een kleed dat gedragen wordt door priesters ) niet toevallig 33 knopen, maar verwijzen ze dus naar deze 33 jaren van Jezus.

Afbeelding