Met wie hebben de kinderen van Adam en Eva zich voortgeplant?

Met wie hebben de kinderen van Adam en Eva zich voortgeplant?

Kelly en Natacha, 5 Organisatiehulp, bso

Hoe zat dat nu eigenlijk? Adam en Eva waren de eerste mensen, die door God werden geschapen. Ze kregen na Kain en Abel nog heel wat kinderen, maar hoe ging het dan verder? Schiep God nog wat mensen zodat ook zij zich konden voorplanten of deden ze dat met elkaar? Als dat het geval is, spreken we over incest, wat toch eigenlijk niet mag.

Hoewel het scheppingsverhaal dat we in de Bijbel kunnen lezen door ons als katholieken niet letterlijk moet genomen worden, geloven we toch wel dat de hele mensheid afstamt van Adam en Eva. Dat betekent dus ook dat hun eerste kinderen binnen het gezin op zoek moesten naar een partner om zich voort te planten en dus technisch gezien incest pleegden.

De Kerk is tegenwoordig echter heel strikt in zijn wetgeving en incest is duidelijk verboden. Niet alleen broer en zus, maar ook andere dichte familieleden, mogen volgens het kerkelijk recht niet met elkaar trouwen en dus ook geen gemeenschap hebben.
Toch gingen de kinderen van Adam en Eva niet in de fout. Het verbod op incest kwam pas vele jaren na de tijd van Adam en Eva. Het werd door God zelf opgelegd toen er al lang genoeg mensen waren om buiten de dichte familie een partner te zoeken. Hij gaf Mozes toen de volgende leefregel:

“De schaamte van uw zuster, een dochter van uw vader of van uw moeder, in uw familie of daarbuiten geboren, mag u niet ontbloten.”
(Lev 18:9)

Hiermee wordt dus in Bijbelse bewoordingen verklaard dat seksualiteit binnen dezelfde familie uitgesloten is. Daarmee neemt God de mensheid op zich in bescherming, want verscheidenheid in genen sterkt de mensheid tegen gevaren zoals ziekten en het verkleint de kans dat genetische afwijkingen zich manifesteren en zo negatieve lichamelijke of geestelijke gevolgen kunnen hebben voor kinderen. Kinderen van verwante ouders hebben immers meer kans om misvormd of bijvoorbeeld met leerproblemen geboren te worden, omdat ze uit te gelijkaardige genen voortkomen. (Hoe dit biologisch in elkaar zit lees je hier)

Of er nu ook bij de kinderen van Adam en Eva baby’s met een afwijking werden geboren is niet zeker. Ze worden alleszins niet vermeld in de Bijbel. Misschien was de kwaliteit van de genen ook iets beter aan het begin van de mensheid en doken afwijkende genen pas later in onze ontwikkeling op, maar ook dat is dus niet zeker.

Samengevat moesten de kinderen van Adam en Eva dus inderdaad binnen het gezin op zoek naar een partner om zich voort te planten. Toch zondigden ze hiermee niet, want incest werd pas een hele tijd later verboden en dat is het nu nog steeds.

Afbeelding

Advertenties

Waarom is de Kerk tegen homo’s

“Waarom is de Kerk tegen homo’s?”

een leerling 5 organisatiehulp BSO

Wel, het zal jullie misschien verbazen, maar dat is Ze niet! God houdt van alle mensen ongeacht hun geaardheid, gevoelens of daden. De liefde van God gaat uit naar alle mensen van Zijn schepping, want in God is geen haat. Het is ook daarom dat de Kerk verplicht is alle mensen in diezelfde liefde op te nemen. Mensen met homoseksuele gevoelens kunnen dus zonder uitzondering katholiek worden en zijn welkom in de Kerk.

De Kerk is dan ook hevig gekant tegen discriminatie of geweld tegenover mensen met homoseksuele gevoelens. In een brief over homoseksualiteit schrijft paus Johannes Paulus II dat het de plicht is van elke katholiek om tegen mogelijke vormen discriminatie of geweld tegenover homoseksuelen te protesteren.

De Kerk maakt wel een onderscheid tussen homoseksuele geaardheid en de praktijk. Ik leg kort het verschil uit. Wanneer een man homoseksueel geaard is, betekent dit dat hij zich aangetrokken voelt tot andere mannen. Daarnaast heb je de homoseksuele praktijk, dit betekent dat je effectief een seksuele relatie aangaat met iemand van hetzelfde geslacht. Dit mag volgens de Kerk niet , omdat het dan gaat over een seksuele handeling die buiten het huwelijk gebeurt. Op dezelfde manier is het ook voor een heterokoppel niet toegestaan om seks te hebben voor het huwelijk. In beide gevallen spreken we dan over een zonde.

Voor de Kerk is het huwelijk een samenlevingsverbond dat voortkomt uit de liefde van één man en één vrouw, waaruit door hun vruchtbaarheid kinderen kunnen voortkomen. In Genesis, het eerste boek van de bijbel lezen we immers dat God de man en de vrouw schept en hen de opdracht geeft zich in liefde voort te planten. Een huwelijk tussen meerdere personen of tussen personen van hetzelfde geslacht, ligt dus niet in de lijn met het Goddelijke plan omtrent het huwelijk en zijn daardoor niet toegestaan.

Natuurlijk is dit een zeer pijnlijke zaak voor mensen die homoseksuele gevoelens hebben. Ze kunnen binnen hun geloof geen relatie aangaan en dat zorgt ongetwijfeld voor een zware emotionele last. Het is zeker niet de bedoeling dat ze dan maar een partner van het andere geslacht zoeken om op deze manier verder te leven. Zo zouden ze niet alleen zichzelf, maar ook hun partner bedriegen en daar wordt niemand gelukkiger van. Toch geloven we in de Kerk dat deze pijn en gemis van liefde een mogelijkheden kunnen zijn om je liefde en dienstbaarheid met God en de brede maatschappij te delen en zo dichter bij God te komen. Het is dan ook van het grootste belang dat de Kerk deze mensen opvangt en samen met hen deze moeilijke weg bewandelt.

442px-Natoire_-_Adam_et_Eve_chassés_du_Paradis_terrestre

Waar zijn Adam en Eva begraven?

“Waar zijn Adam en Eva begraven?”

een leerling, 5 Verzorging, bso

Wow, dat is eigenlijk een vraag die ik niet zag aankomen. Maar toch een goeie. Waar Adam en Eva oorspronkelijk begraven zijn weten we niet, maar er zijn wel legendes die vertellen waar Adam zou zijn herbegraven. Over Eva weten we, voor zover ik kon terugvinden, echter helemaal niets.

Volgens sommige bronnen zou Adam begraven zijn op de berg Golgotha. Deze naam zegt je misschien wel iets, want het is namelijk net de zelfde plaats als waar Jezus is gekruisigd.  De oude priester en koning  van Jeruzalem, Melchizedek, zou na aanwijzingen van engelen, Adam uit zijn oorspronkelijke graf gehaald hebben en hem hebben begraven op de berg, vele honderden jaren voor de komst van Christus.

Of Adam nu echt begraven lag in of onder de berg Golgotha is natuurlijk moeilijk te bewijzen, de beenderen zijn immers al lang vergaan. Maar het heeft opnieuw vooral een symbolische waarde. Jezus is immers voor ons gestorven, om de erfzonde van Adam en Eva weg te wassen. Dit is de zonde waarbij Adam en Eva aten van de verboden vrucht. Door deze zonde werden de poorten van de hemel gesloten en zou de mens het lijden en de dood leren kennen. Omdat Jezus zich voor ons opofferde aan het kruis, is het voor ons echter opnieuw mogelijk om de hemel te bereiken.  Het is dus het bloed van Jezus dat onze zonden heeft weggewassen. Van dit offer en de verlossing kunnen we nu genieten door in Hem te geloven en ons te laten dopen.

Het bloed van Jezus, dat de vergiffenis van de zonde mogelijk maakte, liep op de dag van zijn kruisdood letterlijk uit de wonden van Christus, langs het kruis naar beneden en door scheuren in de grond waar het de schedel van Adam raakte. Zo heeft dit bloed de eerste zondaar, Adam, ook als eerste verlost. Het toont heel duidelijk het verband tussen de zonde van Adam die leidde tot de dood en het offer van Jezus aan het kruis, dat leidt tot het eeuwige leven in de hemel.Als je oude kruisbeelden bekijkt kan je soms nog een doodshoofd zien onderaan het kruis. Dit is dus de schedel van Adam die onder het kruis gelegen zou hebben.

Wanneer je ooit in Jeruzalem de Heilige Grafkerk zou bezoeken, waarin de resten van de berg Golgotha te bezichtigen zijn, kan je ook nog steeds in de kelders van de kerk, de Adams-kapel bezoeken, waar je het (nu lege) graf van Adam kan zien.

 

Afbeelding