Waarom mogen gescheiden (en hertrouwde) mensen geen hostie?

Vraag van verschillende leerlingen, collega’s, kennissen,…
communion_3
De vraag is vandaag brandend actueel en ik hoor ze dan ook regelmatig de laatste dagen, niet enkel van leerlingen, maar ook van collega’s en mensen uit mijn omgeving. Wat is nu juist het probleem? Waar wringt het schoentje? Ik probeer het opnieuw zo kort en duidelijk mogelijk uit te leggen. Allereerst moet je eerst 3 essentiële standpunten van de Kerkleer kennen:

  • Overspel is een doodzonde: Nogal logisch voor de meeste mensen, en tot hier is iedereen het meestal ook eens met de Kerk. Je echtgenoot(e) bedriegen kan niet. Al van bij de tien geboden wordt erop gehamerd dat het een ernstige overtreding is van God’s wet, maar ook op andere plaatsen in de Bijbel, zoals bij het verhaal van de boetvaardige zondares (Joh 8, 1-11), wordt er stelling genomen tegen overspel.
  • Het huwelijk is onontbindbaar: Katholieken mogen dus niet scheiden. Het kerkelijke huwelijk wordt pas ontboden bij het overlijden van een van de partners. Daarvoor baseert de Kerk zich opnieuw op de bijbel, waarin staat dat wat God verbindt, de mens niet kan scheiden (Mt 19,6). Wie toch een wettelijke scheiding aanvraagt, zal dus kerkelijk nog steeds getrouwd zijn. Dit brengt met zich mee dat wanneer een van de partners uit een kerkelijk huwelijk een nieuwe partner heeft, hij dus zijn eerste partner bedriegt. Ook dit kunnen we heel duidelijk terug vinden in de bijbel (Mt 5, 32).
  • Enkel wie in staat van genade is, kan te communie gaan: Dat wil zeggen dat enkel wie vrij is van doodzonde een hostie mag ontvangen tijdens de mis. Wie een doodzonde heeft begaan, door overspel te plegen, mag de hostie dus niet ontvangen. Dezelfde regel geldt overigens ook voor anderen. Wie nooit naar de mis gaat, steelt of geweld heeft gepleegd is in staat van zonde en daardoor uitgesloten van de communie. Ook deze regel vindt zijn oorsprong in de Bijbel (1Kor 11,27). Voor katholieken is de hostie dan ook meer dan zomaar een stukje brood, het is écht het Lichaam van Christus. Gelukkig hoeft de staat van zonde niet definitief te zijn en is er verlossing mogelijk door het sacrament van de biecht. Wie zijn zonden oprecht opbiecht kan opnieuw tot de staat van genade komen en weer de hostie ontvangen. Dit veronderstelt dan natuurlijk wel dat men de zonde achter zich heeft gelaten.

Wanneer we deze drie elementen optellen komen we dus bij ons antwoord. Een relatie met een nieuwe partner wordt aanzien als overspel waardoor de partners in staat van doodzonde verkeren. Hierdoor kunnen ze niet te communie. Pas als ze hun nieuwe partner verlaten hebben en biechten kunnen ze ook weer het sacrament van de eucharistie (maw. de hostie) ontvangen. Natuurlijk zijn er enkele nuances aan te brengen zo kan wie gescheiden leeft, maar zonder nieuwe partner door het leven gaat in principe wel nog te communie gaan. Verder zijn er ook koppels waarbij het eerste kerkelijke huwelijk ongeldig is verklaard. Dit eerste huwelijk heeft dan in feite nooit bestaan en wanneer deze mensen dan een “nieuwe partner” huwen, kunnen zij vanzelfsprekend ook te communie gaan.

Alles samen klinken deze regels van de Kerk misschien een beetje hard, maar ze vinden allemaal hun oorsprong terug in de Bijbel. Daarnaast zijn ze er ook om de heiligheid van het huwelijk en van Christus zelf (in de Eucharistie) te beschermen. Wanneer de Kerk zou beslissen om tegen een van de bovenstaande regels in te gaan bestaat het gevaar dat ze afbreuk doet aan hetzij het huwelijk, de bijbel of aan Christus zelf.
Dat neemt natuurlijk niet weg dat de Kerk oog moet hebben voor gescheiden en hertrouwde mensen, die zich in deze moeilijke situatie bevinden. Het is de taak van de Kerk om, net zoals Christus, deze mensen tegemoet te gaan en te helpen bij hun moeilijke toch om zich opnieuw te verzoenen met Christus.

Advertenties

Waarom verschijnt Maria vaker dan Jezus zelf?

Waarom verschijnt Maria vaker dan Jezus zelf?
Wendy, 5 verzorging, BSO

Lourdes, Fatima, Beauraing, Banneux, het zijn maar enkele van de vele plaatsen waar Maria is verschenen. Over heel de wereld en op verschillende momenten in de tijd is Maria wonderbaarlijk verschenen om mensen een boodschap van hoop of bekering te brengen. Ook niet-katholieken zullen er enkele voorbeelden van kunnen noemen. Met Christus-verschijningen is het dan weer helemaal anders. Daarvan hoor je eigenlijk maar heel zelden. Wanneer Hij dan verschijnt is het vaak in een droom in plaats van in werkelijkheid. Wendy vraagt zich terecht af hoe dat komt, want uiteindelijk is Christus toch veel belangrijker dan Maria.

Natuurlijk is het moeilijk om te zeggen waarom dit zo is. God doet soms dingen om redenen die voor ons niet altijd helemaal duidelijk zijn, maar wanneer we logisch nadenken kunnen we wel een aantal verklaringen vinden.

Om te beginnen vergissen we ons eigenlijk een beetje wanneer we denken dat Jezus maar weinig verschijnt, want we ontmoeten Hem telkens wanneer we naar de mis gaan. We geloven als katholieken dat Christus elke mis écht aanwezig is in de vorm van het brood en de wijn. Het brood en de wijn zijn dan écht het Lichaam en Bloed van Christus. Het gevaar bestaat dat mensen de aandacht hiervoor zouden verliezen, wanneer Christus vaker op een andere uiterlijke manier zou verschijnen zoals Maria dat doet.

Een andere reden kan zijn dat “Christus zien” eigenlijk een beloning is waarop we moeten wachten tot we in de hemel zijn. Daar zullen we volgens de Traditie van de Kerk, Jezus van aangezicht tot aangezicht zien, in Zijn menselijke vorm dus. Het is dus niet iets wat normaal gezien tijdens het leven van een mens gebeurt, maar pas na ons leven op aarde.

Bij Maria ligt dat helemaal anders. Maria wordt beschouwd als de hemelse moeder van alle gelovigen. Ze wordt in de Kerk ook wel onze Voorspreekster, Advocate of Middelares genoemd. Met andere woorden, iemand die het voor ons opneemt. Iemand die ons helpt om ons doel te bereiken, namelijk het eeuwige leven in de hemel bij God. Heel ons leven kunnen we zien als een trektocht naar dit doel. Om ons op deze tocht te troosten, te helpen of te waarschuwen als we verkeerd lopen, verschijnt Maria af en toe aan de mensheid. Net zoals een echte moeder is ze er om ons vooruit te helpen vanuit de liefde die ze voor ons heeft.

Maria verschijnt dus niet vaker aan ons dan Jezus, die we in elke mis kunnen ontmoeten. Wel verschijnt ze af en toe aan ons, niet omdat ze belangrijker zou zijn dan Jezus, maar net omdat Christus veel belangrijker is en omdat Maria ons wil helpen om dichter bij Hem te komen.

 

lourdesafb