“Hoe moet je de rozenkrans bidden?”

Jordy, 6 Organisatiehulp, bso
verschillende leerlingen, bso

De eerste reeks van vijftig vragen is niet beter af te sluiten dan met een reeks van 50 ‘Wees gegroet’-en leek me. Daarom dus deze vraag. De voorbije jaren hebben al heel wat leerlingen mij deze vraag gesteld. De meesten onder hen waren aanvankelijk vooral geïnteresseerd in de ‘Paternoster’ als mode-accessoire, maar werden stelselmatig toch ook nieuwsgierig naar hoe het bidden van een rozenkrans nu eigenlijk werkt.

De rozenkrans of “Paternoster” is een katholieke gebedssnoer. De ‘ketting’ bestaat uit 59 kralen en begint met een kruisteken. Oorspronkelijk had hij 150 kralen die symbool stonden voor de 150 psalmen uit de Bijbel. De Rozenkrans die wij bidden, kregen we volgens de traditie doordat Maria hem in de 15de eeuw, aan Sint Dominicus de Guzman schonk, met de boodschap het “Wees gegroet” en het “Onze Vader” te bidden bij elk van de kralen. De psalmen werden dus vervangen door een “Wees Gegroet” wat het makkelijker maakte voor mensen die geen tijd hadden om de psalmen te bidden of deze niet konden lezen.
Bij het bidden van elk tientje (een rijtje van tien kralen) moeten we nadenken over het leven van Christus, dat oorspronkelijk is samengevat in 15 geheimen. Als we deze allemaal willen overdenken moeten we de gebedssnoer drie keer helemaal bidden, als je dat doet heb je de hele “rozenkrans gedaan”. Slechts één reeks geheimen bidden noemen we een “rozenhoedje”. Paus Johannes Paulus II voegde aan deze geheimen nog de “5 geheimen van het Licht” toe. Dat brengt het totaal dus op twintig.

Wie de rozenkrans bidt, toont niet alleen zijn toewijding aan God, maar krijgt er ook de bijzondere aandacht van Maria door. Het is dus zeker de moeite om te doen.

Het klinkt misschien allemaal wat ingewikkelder dan het is, maar alles zal veel duidelijker worden als je het onderstaande schema gebruikt. Ik geef eerst een kort overzicht, daarna geef ik ook de gebeden en een overzicht van de “geheimen”.

Tip: als je een smartphone hebt is het misschien handig om een rozenkrans (rosary in het Engels) applicatie te downloaden. Op internet vind je ook verschillende mp3 – bestanden waarmee je gewoon kan meebidden. Voor wie niet over al deze hoogtechnologische middelen beschikt is er natuurlijk ook nog Radio Maria, ze bidden op geregelde tijdstippen de rozenkrans en je kan als luisteraar gewoon meebidden. Je kan ook de folder downloaden die ik enkele jaren geleden met mijn leerlingen gemaakt heb, zo heb je de teksten steeds op zak. Je vindt hem hier terug: rozenkrans folder

Afbeelding

Handleiding bij de prent:

1. Maak een kruisteken en bid de geloofsbelijdenis.
2. Bid het Eer aan de Vader…; daarna een Onze Vader
3. Bij elk van de 3 pareltjes bid je :Wees gegroet..
4. Eer aan de Vader…Noem het eerste geheim. + Onze Vader…
5. Bid tien maal een Wees gegroet en sluit af met het Eer aan de Vader…
6.Noem het tweede geheim. + Onze Vader…
7. Bid tien maal een Wees gegroet en sluit af met het Eer aan de Vader…
8. Noem het derde geheim. + Onze Vader..
9. Bid tien maal een Wees gegroet en sluit af met het Eer aan de Vader…
10. Noem het vierde geheim. + Onze Vader..
11. Bid tien maal een Wees gegroet en sluit af met het Eer aan de Vader…
12. Noem het vijfde geheim. + Onze Vader…
13. Bid tien maal een Wees gegroet en sluit af met het Eer aan de Vader…
14. Sluit af met het kruisteken.

De Gebeden:

De geloofsbelijdenis: Ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer, Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, Die opgestegen is ten Hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, Van daar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest; De heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de Heiligen; De vergeving van de zonden ;De verrijzenis van het lichaam; Het eeuwig leven. Amen.

Eer aan de Vader: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen, Amen

Onze Vader: Onze Vader Die in de Hemelen zijt, geheiligd zij Uw Naam. Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede op aarde als in de Hemel.Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.

Wees gegroet: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met U. Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen

De geheimen

De blijde geheimen ( Worden gebeden op maandag en zaterdag)

1. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.
2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
3. Jezus wordt geboren in de stal
4. Jezus wordt in de tempel opgedragen.
5. Jezus wordt in de tempel teruggevonden.

De droevige geheimen (dinsdag – vrijdag)

1. Jezus bidt in doodsangst tot Zijn hemelse Vader.
2. Jezus wordt gegeseld.
3. Jezus wordt met doornen gekroond.
4. Jezus draagt Zijn kruis naar de berg van Calvarië.
5. Jezus sterft aan het kruis.

De glorievolle geheimen (woensdag -zondag)

1. Jezus verrijst uit de doden.
2. Jezus stijgt op ten hemel.
3. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen.
4. Maria wordt in de hemel opgenomen.
5. Maria wordt in de hemel gekroond

De lichtende geheimen (donderdag)

1. De doop van Jezus in de Jordaan.
2. De zelfopenbaring van Jezus bij de bruiloft van Kana.
3. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering.
4. De wonderbaarlijke gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor.
5. De instelling door Jezus van de Eucharistie

Veel succes!

Advertenties

Waarom houden ze geen popconcerten in de kerk ?

Waarom houden ze geen popconcerten in de kerk? Dan zouden er toch meer jongeren komen?

 David, 7 thuis- en bejaardenzorg, BSO

 De kerken in ons land zijn ’s zondags vooral gevuld met mensen boven de vijftig jaar oud. Jongeren zie je niet of heel weinig. David vroeg zich daarom af of popmuziek de jeugd niet opnieuw naar de kerk zou brengen. Misschien geen slecht idee op het eerste gezicht, maar klopt dat wel?

Om dat te kunnen weten, moet je natuurlijk eerst iets weten over muziek in de kerk. Jullie weten waarschijnlijk allemaal wel dat er wel degelijk muziek gebruikt wordt in de kerk. Deze muziek is er echter niet om de mis voor ons “plezant” te maken, de priester tijd te geven om uit te blazen of om een beetje afwisseling te hebben tijdens de viering. Het heeft vooral als doel om ons te helpen het bidden mooier en inniger te maken. De Heilige Augustinus zei al dat wie zingt, twee keer bidt. Muziek kan er ook voor zorgen dat we dieper geraakt worden door wat er in de mis gebeurt. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als muziek in films of games. Door de achtergrondmuziek worden de spannende momenten nog spannender en worden de emotionele momenten extra emotioneel. Dit wil ook zeggen dat de muziek die je gebruikt moet passen bij de emotie die je wil versterken. Wanneer je in het computerspel “Medal of Honor” als soldaat deelneemt aan de landing in Normandië, speelt op de achtergrond niet de muziek van “Tetris” , wat de sfeer zou verpesten. We kunnen ons dus afvragen of popmuziek in de kerk, wel de juiste gevoelens bij ons zou oproepen en ons zou helpen bij het bidden. Daarbij komt ook nog eens dat de teksten van vele popliedjes meestal niet tot God gericht zijn, maar eerder tot “wereldse dingen” zoals geld, populariteit of onkuisheid. Verder zijn er wel mooie liedjes over liefde, maar die gaan dan eerder over de liefde voor een partner en niet over de liefde voor God of de medemens in het algemeen. Ook op het vlak van teksten worden we dus niet meteen dichter bij God gebracht.Wanneer teksten wel gepast zijn,zoals bijvoorbeeld het geval kan zijn bij gospel, mogen deze liedjes gebruikt worden, zolang de muziek gepast is en de aandacht niet wegnemen van God of ons gebed.

Op zich is het zeker niet verboden om moderne muziek te gebruiken in de kerk of tijdens de viering, maar muziek moet er in de eerste plaats zijn om ons tijdens de viering dichter bij God te brengen door de gevoelens die het bij ons oproept. Muziek mogen we dus in de eerste plaats niet gebruiken als doel op zich, om meer mensen naar de kerk te lokken of om ons even te ontspannen tijdens de misviering.
Je zou je dan de vraag kunnen stellen of we na de misviering de kerk niet zouden kunnen gebruiken als concertzaal om popmuziek te spelen en zo jongeren dichter bij de kerk te brengen, maar ook dat is niet de bedoeling. De kerk is een huis van God, waarin God zelf aanwezig is in het tabernakel. Wie er binnengaat zou dat moeten doen omdat hij zich naar God wil richten en niet om zich te richten tot een zanger of ander idool. Het zou ook andere negatieve gevolgen hebben: stel je maar eens voor hoe de kerkvloer er na zo’n concert zou uitzien (vertrapte plastieken bierbekers inbegrepen). Het is verder dan ook maar de vraag of dit initiatief de jongeren ook na het concert naar de kerk zou brengen.

David is in ieder geval niet de eerste met het idee, want er zijn al heel wat mensen geweest die op dit vlak experimenten hebben gedaan, vooral dan in de late jaren ’60 en in de jaren ’70. Er werden dan wel eens pop-missen gehouden om de jongeren aan te sporen om naar de kerk te komen. Toch lijkt het erop dat deze experimenten vooral een negatief gevolg hadden en dat ze de jongeren eerder hebben weggejaagd dan naar de kerk hebben gebracht. Jongeren die echt op zoek waren naar God bleven weg omdat ze zich stoorden aan de muziek die hen niet dichter bij God bracht. En jongeren die op zoek waren naar popmuziek bleven weg omdat de ‘kerkelijke’ popmuziek teleurstellend was van kwaliteit in vergelijking van wat ze buiten de kerk vonden.

Jongeren naar de kerk lokken met ‘popmuziek’ tijdens vieringen lijkt me dus geen goed idee. Veel beter zou het zijn dat we als Kerk aanwezig zouden zijn op festivals en andere evenementen voor jongeren. Op heel wat festivals vind je infostands van bijvoorbeeld uitzendkantoren als Randstad, dranklabels als Jack Daniels en gsm-operatoren als Proximus. Ook andere initiatieven (zoals  bvb. Sensoa die met hun “condoommobiel”) willen jongeren voorlichten op de festivals. Ik weet dat dit niet het meest wenselijke initiatief is vanuit katholiek oogpunt, maar net daarom zou het goed zijn dat we als katholieke Kerk hier een tegengewicht aan geven. Met een infostand of infobus waarin jongeren terecht kunnen met vragen of zelfs voor de biecht zouden we als Kerk echt aanwezig kunnen zijn bij de jongeren. Op deze manier in de voetsporen treden van de apostelen zou vele kansen kunnen bieden, meer dan het afspelen van Chris Brown of Rihanna tijdens een eucharistieviering.

 Afbeelding

Waarom is het “Onze Vader” langer in de mis?

Waarom is het “Onze Vader” langer in de mis?
Vicky, 6 organisatiehulp, BSO

Een goeie vraag, want naast Vicky viel het ook andere leerlingen op dat het ‘Onze Vader’, dat ze aan het begin van de les bidden, korter lijkt dan de versie die ze soms in de kerk horen. Waarom komt er in de misviering “da stukske” bij?

Het is zeker niet zo dat het om een ander “Onze Vader” gaat of dat enkel het Onze Vader uit de mis het juiste is. Het onderdeeldeel van de mis dat we het ‘Onze Vader ‘noemen, bestaat eigenlijk uit meer dan het gebed alleen, maar uit drie delen: Het gebed het Onze Vader zelf, het embolisme en een doxologie. Dat zijn moeilijke woorden, maar ik leg het uit. Het gebed zelf is verplicht te kennen voor de alle katholieken en gaat in Vlaanderen als volgt:

Onze Vader Die in de Hemelen zijt,geheiligd zij Uw Naam. Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede op aarde als in de Hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring,maar verlos ons van het kwade. (Amen.)

Daarna komt het embolisme dat alleen door de priester wordt gezegd. Embolisme betekent eigenlijk aanvulling of interpretatie. Het is dus een aanvullend gebedje dat vooral over de laatste zin “maar verlos ons van het kwade” gaat.

Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door Uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, Uw Zoon.

Op het einde komt er dan de doxologie, die de hele kerk als antwoord mee opzegt. Een doxologie is eigenlijk een korte lofzang aan God. Een compliment dat we aan God geven zou je kunnen zeggen. Bij het Onze Vader gaat het als volgt:

Want van U is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen

Omdat tijdens sommige misvieringen het tweede deel (embolisme) wordt weggelaten lijkt het soms of de doxologie een deel is van het ‘Onze Vader’-gebed zelf. Het wordt dan ook in een keer opgezegd zonder tussenpauze en dat kan verwarrend zijn. Het is dus zeker niet abnormaal dat de vraag gesteld wordt, want in de geschiedenis hebben mensen zich al wel vaker vergist en de doxologie als onderdeel van het gebed gezien. Zo beschouwen heel veel protestanten het nog steeds als één geheel en zullen ze het altijd samen opzeggen, ook wanneer ze het thuis alleen bidden.

 Afbeelding

Moeten jullie bidden op vaste tijdstippen?

Moeten jullie bidden op vaste tijdstippen?
Laila B. , verzorging, BSO

Nee, dat moet niet, althans niet op een voorbepaald uur. Maar er zijn wel vastgestelde momenten waarop we moeten bidden. Die zijn ’s ochtends, ’s avonds en voor en na het eten. Daarnaast moeten we ook bidden in de kerk, wanneer we in gevaar zijn of wanneer we aan een belangrijk werk beginnen. Het gaat als volgt:

  • s’ Ochtends moeten we natuurlijk bidden om God te danken voor de nieuwe dag. We vragen dan ook kracht om het goede te doen gedurende de dag.
  • ’s Avonds dank je voor wat geweest is en om vergiffenis te vragen voor de fouten die je hebt gemaakt.
  • Voor en na het eten danken we omdat God ons dit eten heeft gegeven.
  • In de Kerk bidden we samen als geloofsgemeenschap, we zijn dan ook in het huis van God en het is heel logisch dat hier een gebed bij hoort.
  • Bij gevaar voor onze ziel of ons lichaam bidden we voor bescherming.
  • Als we aan een belangrijk werk beginnen, of wanneer we op een belangrijk moment staan in ons leven bidden we ook voor steun, zoals bij de examen, een huwelijk of gewoon aan het begin van een les in de klas.

Dat bidden kan trouwens met vaste teksten zoals het Onze Vader, het Wees Gegroet en de gebeden uit een boek, maar het wordt ook aangevuld met onze eigen woorden. Op deze manier werken we aan onze persoonlijke relatie met God.

In kloosters wordt wel op vaste tijdstippen gebeden. De verzameling van deze gebeden noemt men het getijdengebed. Het bestond uit acht gebedsmomenten met elk een specifieke naam en tijdstip, namelijk : de metten (midderacht), de lauden (zonsopgang), de priem (6u) , de terts (9u), de sext (12u,) de none (15u), de vespers (17) en de completen (20u).
Tegenwoordig zijn deze gebeden een beetje aangepast en moeten ze niet meer op vaste tijdstippen gehouden worden. Zo moet bijvoorbeeld de priem niet meer gehouden worden en worden de terts, sext en none vaak samengevoegd tot één lang middaggebed. Toch volgt men in vele kloosters nog steeds het oude systeem met de vaste tijdstippen.

Soms leest men wel eens dat we eigenlijk altijd moeten bidden. Daarmee bedoeld men niet dat we constant gebeden moeten opzeggen, dat zou de communicatie niet ten goede komen natuurlijk. Het betekent eigenlijk dat we in onze gedachten steeds met God moeten bezig zijn en Hem als eerste doel in ons leven moeten zien. Wanneer we altijd proberen om voor God en onze medemens het beste te doen, wordt ons leven zelf het mooiste gebed dat er is.

Catholic-Monks-Praying1

Hoe wordt iemand heilig verklaard?

Hoe wordt iemand heilig verklaard?
verschillende leerlingen, 6 organisatiehulp en verzorging, BSO

Heilig worden is eigenlijk het beste wat een mens kan overkomen. Je mag dan je eeuwigheid in de aanwezigheid van God en in opperste staat van geluk doorbrengen. Het is dus zeker goed om weten wiens voorbeeld we op de weg naar heiligheid kunnen volgen. Om dat te kunnen doen moet je natuurlijk eerst weten wie er heilig is. Ondermeer om deze reden houdt de Kerk zich bezig met heilig-verklaringen. Wanneer de Kerk iemand heilig verklaard, is het echter niet zo dat ze een heilige “maken”. De Kerk geeft de gelovigen gewoon de garantie dat die bepaalde persoon in de hemel is. Voor katholieken is dit niet alleen belangrijk als voorbeeld, maar ook omdat we geloven dat we via de heiligen gunsten kunnen vragen aan God. Wij vragen iets aan een heilige en die vraagt dan aan God om Zijn hulp. We aanbidden de heiligen dus niet, maar vragen hen om hun gebed. Op dezelfde manier kan je bijvoorbeeld ook aan vrienden of familieleden vragen om voor jou te bidden. Aan heiligen vragen om voor je te bidden is zeker zo effectief, want zij zijn al bij God, in de hemel.

Het is natuurlijk niet zo makkelijk om te weten te komen of iemand weldegelijk in de hemel zit. De Paus heeft immers geen vaste telefoonlijn met de hemel. Hoe kan hij dan mensen heilig verklaren?

Wel, wanneer je een overleden vriend of familielid heilig wil laten verklaren, ga je daarvoor eerst naar je plaatselijke bisschop. In principe kan dit pas vijf jaar na de dood van deze persoon. De bisschop zal de zaak bekijken en eventueel het dossier doorsturen naar zijn oversten in Rome. Daar beslist men of er een verder onderzoek komt. Hiervoor heeft de Kerk een aparte congregatie voor de “Zaken van de Heiligen”. Een “promotor Fidei”, een heiligheids- of geloofs-promotor zou je kunnen zeggen, gaat dan verder na of de kandidaat-heilige inderdaad wel een goed katholiek leven heeft geleid. Ze kunnen daarvoor praten met mensen die hem gekend hebben, kijken naar zijn levenstijl, naar de teksten die hij eventueel geschreven heeft en misschien wel naar zijn rapporten uit het middelbaar. Wanneer dit allemaal positief blijkt te zijn, wordt als eerste stap in het heiligverklarings-proces of de canonisatie, de kandidaat-heilige “eerbiedwaardig” verklaard.

Als ultieme bewijs gaat de Kerk dan ook onderzoeken of er door de tussenkomst van deze ‘eerbiedwaardige’ wonderen gebeurd zijn. Wanneer bijvoorbeeld iemand , toen ze aan het graf van de kandidaat-heilige zat te bidden plotseling van longkanker genezen is, gaan zowel katholieke en niet-katholieke wetenschappers van de Kerk onderzoeken wat er nu precies gebeurd is. Als dan geen wetenschappelijke verklaring kan gevonden worden voor wat er is gebeurd, gaat het onderzoek voort en zoeken ook psychologen en godsdienstige geleerden of er geen andere verklaring te vinden is. Vinden ze niets wat een gewone verklaring kan zijn, dan wordt het wonder erkend. Als je zover bent kan de eerbiedwaardige persoon door de paus “Zalig” verklaard worden. Het wonder is immers een bewijs voor de tussenkomst van de eerbiedwaardige en deze kan alleen tot stand komen als de persoon in kwestie in de hemel zit. Hij mag vanaf zijn zalig-verklaring in zijn eigen bisdom vereerd worden of in de kloostergemeenschap waarvan hij misschien lid was. Pas wanneer er een tweede wonder aan te pas komt, wordt hij “Heilig” verklaard. Vanaf dan mag de heilige over de hele katholieke wereld openlijk vereerd worden en wordt hij opgenomen in de heiligenkalender.

Een uitzondering op deze regel in verband met wonderen, zijn de martelaars. Martelaars zijn mensen die omwille van hun geloofsovertuiging gedood werden. Van hen wordt geloofd dat ze rechtsreeks naar de hemel gaan en ze hebben dus geen wonder nodig als bewijs.

Als je ooit heilig verklaard wil worden, kan je dus maar beter werk maken van een goed en gelovig leven, meer daarover lees je hier. Natuurlijk mag je het niet alleen doen om “bekend” te worden. Wie bekendheid en roem wil kan zich beter inschrijven voor de volgende reeks van “idool” of “popstar”. Heiligheid heeft niets te maken met wat we zelf willen, maar met ons inzetten voor wat God wil.

Afbeelding

Elke zondag naar de mis gaan, is dat verplicht?

“Elke zondag naar de mis gaan, is dat verplicht?”

leerling 5 organisatiehulp BSO

Vaak zeggen mensen dat ze de mis eigenlijk niet nodig hebben of dat ze thuis beter kunnen bidden dan in de kerk op zondag. Natuurlijk is het heel belangrijk om thuis te bidden, maar dat neemt niet weg dat we in de katholieke kerk ook verplicht zijn om op zondag naar de mis te gaan.

Al in de tien geboden stond dat we de dag des Heren (voor ons zondag) moeten heiligen. De geboden van de Kerk verduidelijken dit nog eens door te zeggen dat we zon en feestdagen moeten vieren. Het komt er op neer dat we tussen zaterdagavond en zondag naar een Eucharistieviering, of mis gaan. Ook op de verplichte feestdagen doen we dit. Voor België zijn dat Kerstmis, OLH-Hemelvaart, OLV-Tenhemelopneming en Allerheiligen.

De mis is voor katholieken heel belangrijk. Niet alleen is de mis een gelegenheid waar we samen met anderen bidden, er wordt ons ook voorgelezen uit de bijbel en er wordt ons uitgelegd hoe we deze woorden van God in het dagelijkse leven kunnen toepassen. Maar het meest belangrijke van allemaal is dat in de mis Jezus opnieuw geofferd wordt en echt bij ons aanwezig is in de hosties die we ontvangen uit de handen van de priester. Tijdens de mis zijn we dus echt bij Christus aanwezig. Om dezelfde reden is het dus ook niet voldoende om naar een gebedsviering te gaan, want enkel in de mis wordt het offer herhaald.

“Maar meneer dat is daar zo saai”

Dat kan soms misschien zo wel aanvoelen, maar wanneer we naar de mis gaan doen we dat eigenlijk niet om onszelf te entertainen, het is geen show van Rihanna uit het sportpaleis natuurlijk.

Je kan naar de mis gaan eigenlijk een beetje vergelijken met iemand om wie je heel veel geeft, een bezoek brengen. Wanneer je bijvoorbeeld een sterke band hebt met je oma, zal ze het heel leuk vinden dat je regelmatig belt, maar het is ook niet meer dan normaal dat je ze elke week gaat bezoeken, ookal is een rusthuis nu niet meteen “the place to be”

Let op, het is niet omdat je in de kerk zit op zondag, dat je een goede gelovige bent, maar het omgekeerde is ook waar, als je een goede gelovige bent en je beweert dat je om Christus geeft, zou je eigenlijk toch ook naar de mis moeten gaan.

DSC_5402 kopie